نحوه پذیرش و استقرار

دریافت طرح و ارزیابی اولیه

مطالعه دقيق شرايط پذيرش و آماده كردن اطلاعات مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطلاعات شركت

تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد

ارزيابى طرح توسط واحد پذیرش مركز رشد و رفع نواقص احتمالى طرح توسط متقاضى

دفاع از ایده محوری

برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح ارائه شده

بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی

پذیرش نهایی و استقرار

استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از تکمیل مدارک ، تایید شورای مرکز رشد و پس از امضای قرارداد

ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ها بر اساس آیین‏ نامه و دستورالعمل‏‎های مرکز

پذیرش در مرکز رشد فناوری پلیمر

 شرایط پذیرش
 مراحل استقرار
 نحوه پذیرش و استقرار
 مدارک پذیرش
 دستور العمل دفاع از ایده محوری
 فرم‌های پذیرش