معرفی شرکت

نانو پودر توس

نام مدیر عامل: رضا فلسفی

معرفی محصولات

آبگریز برای سنگ، آجر و آجر نسوز

عایق رطوبتی سیلگام (جز پودری، جز مایع) – رنگ آکریلیک پایه آب ، پرایمر رنگ آکریلیک

اطلاعات تماس

آدرس: تهران – کیلومتر 15 اتوبان تهران – کرج  – شهرک علم و فناوری پژوهش _ بلوار پژوهش _ پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

سایت: nanotoos.com